Patsientide rahulolu uuring 2017

Prillidest vabastavad silmaoperatsioonid kuuluvad valikuliste meditsiiniteenuste hulka, mile eesmärgiks on parandada inimeste elukvaliteeti. Kirurgilise protseduuri kasuks otsutamisel on kõige olulisemaks takistuseks hirm protseduuri ees ja teadmatus kirurgilise ravi erinevatest valikutest. Kõige rohkem aitavad otsusele jõudmisele kaasa juba prillidest vabanenud sõbrad, tuttavad ja sugulased. Seetõttu on jätkuvalt eduka toimimise eelduseks patsientide rahulolu nii protseduuri tulemuse kui teenindusega.

Kuigi patsientide kogemusest ja rahulolust saab üldpildi ka sotsiaalmeedia hinnangutest, ei võimalda need teostada põhjalikumat analüüsi. Seetõttu viisimegi 2017. aasta märtsist maini mõlemas ReFocus silmakeskuse tegevuskohas läbi patsientide rahulolu uuringu, selgitamaks välja võimalikud kitsaskohad, et veelgi parandada patsientide kogemust meie kliinikutes. Küsitlus oli anonüümne ning vabatahtlik. 13 küsimusest koosnev küsimustik paluti patsientidel täita paberkandjal kontroll-visiidil, mis enamasti toimus nädal peale kirurgilist protseduuri. Küsitluslehel oli ka vaba tekstiväli kommentaarideks.

ReFocus silmakeskus teostab prillidest vabanemiseks lisaks sarvkesta laseroperatsioonidele ka mitmesuguseid läätse operatsioone. Laseroperatsiooni patsiendid moodustasid vastanutest 68%. Kokku vastas küsitusele 66 patsienti kellest 62% (41) olid naised ja 38% (25) mehed. Vastajate keskmine vanus oli 37.

ÜLDINE RAHULOLU

Uuring osutas, et patsientide üldine rahulolu ReFocus silmakeskuse „prillidest-vabaks“ teenusega on hea, väga rahul oli 89% (58/65-st) vastanutest, 3% (2/65-st) vastas küsimusele „kas jäite rahule prillidest vabanemise protsessiga“vastusega „ei, üldiselt mitte“. Vastuseid „ei, üldse mitte“ polnud. Ühel küsitluslehel oli see küsimus jäetud vastuseta.

Küsimusele „kas läbiksite sama protseduuri uuesti“vastas positiivselt 97% patsientidest (64/66-st). Lähedastele ja tuttavatele soovitaksid küsitluse põhjal meie raviasutust94% (62/66-st) vastanutest.

Patsientide üldist rahulolu mõjutavaid tegureid on palju ja need on erinevatel inimestel meelsuse kujundamisel erineva kaaluga. Kommentaaride alusel mõjutasid üldist rahulolu negatiivselt oodatust tagasihoidlikum tulemus ja uuringuaegade vähesus patsiendile sobival ajal, positiivse poole pealt märgiti personali meeldivat suhtlust ja arsti põhjalikke selgitusi.

Küsimusel “kuidas jäite rahule registratuuri töötaja suhtlemisega“vastas positiivselt 98,5%. Kommentaarides toodi välja põhjalikke selgitusi ravimeetodite erinevustest ja sõbralikku suhtlemist.

PATSIENTIDE RAHULOLU UURINGUTE LÄBIVIIMISEGA

Enne valikulist silmaoperatsiooni teostatakse põhjalikud uuringud. Valdava osa inimeste jaoks on ka oluline teada, milline on konkreetse uuringu eesmärk. Seetõttu peaks uuringu läbiviija andma selgitusi, mis on arusaadavad. Paljud patsiendid külastavad enne operatsiooni otsuse tegemist mitmeid kliinikuid ning teevad otsuse ühe või teise kliiniku kasuks just uuringutel ning konsultatsioonil kogetu põhjal.

Küsimusele, „kas uuringute teostamisel optometristilt saadud selgitused olid arusaadavad“vastas positiivselt 97% vastanutest. Kommentaarides oli ühel küsitluslehel märgitud uuringute liigset pikkust ja üks patsient oli häiritud pupilli laiendamisest tingitud udusest nägemisest.

Küsimusele “kuidas jäite uuringutel rahule optometristi suhtumisega“vastas 95,4% positiivselt. Küsimusele „kas uuringud olid korraldatud piisavalt privaatselt“vastas positiivselt 97% vastanutest.

PATSIENTIDE RAHULOLU SILMAKIRURGI KONSULTATSIOONIGA

Prillidest vabanemise võimalusi on mitmeid, seetõttu on eriti oluline, et patsient mõistaks, milline valikutest oleks just tema prillide tugevust, silmade omadusi, vanust ja muid isikupäraseid asjaolusid arvestades parim võimalik kirurgiline lahendus. Tihti on inimesed ka segaduses, sest turunduslikult kasutatakse mõnede prillidest vabastavaid operatsioone  pakkuvate silmakliinikute poolt hämavaid termineid nagu SuperLASIK või lõikevaba silmade laseroperatsioon.

Küsimusele „kas jäite silmakirurgi selgitustega konsultatsioonil rahule“ vastas positiivselt 97% vastanutest, kusjuures väga rahule jäi 92,4% vastanutest. Positiivsena toodi 3 küsitluslehel välja konsultatsiooni järel saadetud animatsiooni-klippe, mis selgitasid silma seisundit ja võimalikke lahendusi prillidest vabanemiseks.

Küsimusele „kas jäite silmakirurgi suhtumisega rahule“vastas positiivselt 98,5% vastanutest.

Küsimusele „kas arsti poolt konsultatsioonil Teile pühendatud aeg oli piisav“vastas positiivselt 92,4% vastanutest. Ühes kommentaaris kiideti võimalust arstile helistada ja küsida konsultatsiooni ajal meelest läinud küsimusi.

PATSIENTIDE RAHULOLU KIRURGILISE PROTSEDUURI LÄBIVIIMISE PROTSESSIGA

Iga kirurgiline protseduur kätkeb endas riske ja on oluline, et patsient neid mõistaks. Valikulise arstiabi korral on see eriti oluline. Kuna „prillidest vabaks“ silmaoperatsioonid viiakse läbi kohaliku tuimestusega, siis võib tulemuses olla osa ka patsiendi käitumisel. Seetõttu on piisavate selgituste ja juhiste andmine enne protseduuri ja selle ajal erakordselt tähtis.

Küsimusele, „kas protseduuri nõusolekud olid koostatud piisavalt arusaadavalt“vastas positiivselt 94% küsitletutest.

Küsimusele, „kas silmakirurgi selgitused ja juhised enne protseduuri ja selle ajal olid piisavad“vastas positiivselt 97% vastanutest

PATSIENTIDE RAHULOLU JÄRELRAVI JA SELLE KONTROLLIMISE PROTSESSIGA.

Kirurgilise ravi lõpptulemus ja sellega otseselt seotud patsientide rahulolu sõltub olulisel määral järelravist ja selle juhtimise protsessist.

Küsimusele „kuidas jäite rahule protseduuri järgsete juhiste ja nõustamisega“vastas positiivselt 97% vastanutest, väga rahule jäi koguni 92,4%. Koguni neljal küsitluslehel kiideti protseduuripäeva õhtuseid kõnesid, kus jagati veelkord protseduuri järgseid juhiseid ja vastati patsiendil tekkinud küsimustele. Üks vastaja ei olnud rahul sellega, et järelkontrolli viis läbi optometrist, aga mitte opereerinud silmakirurg.

Patsientide rahulolematuse kohta sai lisainfot vaba tekstivälja vastustest küsimusele „ Palun kirjutage, mis Teid meie kliiniku külastusel häiris ja mis oleks võinud olla paremini.“ Rahulolematust põhjustasid raviteenuse hind, pikk ooteaeg sobivus-uuringutele ja õhtupoolsete uuringu-aegade vähesus ning probleemid auto parkimisega.

Kokkuvõtvalt saime siiski tõdeda, et patsientide rahulolu ReFocus silmakeskuse raviteenusega on väga hea. Kõige vähem olid patsiendid rahul arsti poolt vastuvõtul neile pühendatud ajamahuga, probleeme esines ka protseduuri nõusoleku tekstist arusaamisega. Seetõttu otsustasime peale arutelu planeeritavat konsultatsiooni aega pikendada 30-lt 40-le minutile ja suunata nõusoleku tekstid korrektuuri.

Menu